Ein harfordir a'n moroedd

Rhoi syniadau ar waith

Mae’r moroedd a’r glannau o amgylch Cymru’n hollbwysig i bobl a bywyd gwyllt, ac maent yn cynnig amrywiaeth o fuddion fel darparu swyddi, storio carbon a helpu i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd.

 

Yn 2019 cyhoeddodd CNC Ddatganiad Ardal Morol a oedd yn crynhoi’r prif flaenoriaethau a chyfleoedd ar gyfer rheoli ardaloedd morol Cymru yn gynaliadwy. Rydym yn ddiolchgar am yr amser a roes llawer o’n partneriaid wrth gyfrannu at y gwaith, a arweinodd at gonsensws ynglŷn â’r angen inni:

 
  • Addasu ar yr arfordir a chyflenwi atebion sy’n seiliedig ar natur
  • Hybu cydnerthedd ecosystemau morol
  • Cefnogi gweithrediad cynlluniau morol, gan gynnwys defnyddio ynni adnewyddadwy’n gynaliadwy
 
Ers hynny mae’r pandemig byd-eang wedi newid ein hagweddau ar lawer o bethau, ac wedi peri inni ganolbwyntio o’r newydd ar adfywiad gwyrdd, neu las, yng Nghymru. Nod “Ein harfordir a’n moroedd, Cymru” yw bod partneriaid sydd â diddordeb yn arfordir Cymru’n dod ynghyd i ddatblygu camau gweithredu ymarferol i oresgyn heriau, a dysgu beth allwn ei wneud gyda’n gilydd er mwyn sicrhau bod ein moroedd yn fwy amrywiol, cydnerth a chynaliadwy, nawr ac yn y dyfodol. Bydd cyfleoedd i ddarganfod mwy am yr hyn sy’n digwydd ledled Cymru a’r hyn y mae sefydliadau’n dymuno’i weld yn digwydd. Cawn gyfle hefyd i rwydweithio a chwrdd â phobl newydd, canolbwyntio ar bynciau llosg ac yn bwysicaf oll, dechrau adnabod a datblygu prosiectau ymarferol a fydd yn gwneud gwahaniaeth i’n moroedd a’n glannau yn ogystal â’r bobl a’r bywyd gwyllt sy’n dibynnu arnynt.